30/03/2023
Breaking News

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ คำบัญชาล็อกดาวน์กรุงเทวดา-บริเวณรอบๆ 4 จังหวัดภาคใต้ มีผล 28 ไม่.ย.

ราชกิจจาประกาศ ล็อกดาวน์กรุงเทวดา-ละแวกใกล้เคียง 4 จังหวัดภาคใต้ สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง ห้ามรับประทานอาหารในร้านค้า ห้างสรรพสินค้าปิดเวลา 3 ทุ่ม มีผล 28 มิ.ย.

วันที่ 27 เดือนมิถุนายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจจานุเบกษา เผยแพร่กฎระเบียบออกตามความในมาตรา 9 ที่พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548 (ฉบับที่ 25) มีคำบัญชาปิดสถานที่ก่อสร้าง ห้ามทานอาหารในร้านค้า จับกลุ่มสังสรรค์ งานฉลองครื้นเครง รวมทั้งห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดได้ถึง 3 ทุ่ม ลงนาม โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
สำหรับกฎระเบียบนี้ มีผลในพื้นที่กรุงเทวดา-ละแวกใกล้เคียง รวมทั้งพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา รวมทั้งจังหวัดสงขลา

สรุปกฎระเบียบ ดังนี้

1. สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง สั่งหยุดปฏิบัติงานก่อสร้าง อย่างต่ำ 30 วัน รวมทั้งห้ามย้ายที่แรงงานชั่วครั้งชั่วคราว

2. การจำหน่ายอาหารรวมทั้งเครื่องดื่มในห้องอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ร้านค้าสบายซื้อ ตลาดนัด ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดบริการเฉพาะนำกลับไปบริโภคที่อื่นเพียงแค่นั้น

3. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้ถึง 21.00 น. โดยงดให้บริการโรงมหรสพ โรงภาพยนต์ สวนน้ำ ศูนย์อาหาร

4. เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดได้ตามเวลาปกติ แต่ให้งดการจัดประชุม การสัมมนา รวมทั้งจัดเลี้ยง

5. ห้ามจัดงานกิจกรรมจับกลุ่มที่มีบุคคลจำนวนรวมกันเกินกว่า 20 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค

6. ให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าไปตรวจสอบเขตชุมชน ตลาด หรือสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการระบาด เมื่อพบแหล่งที่มีการระบาดของโรคเป็นกลุ่มเป็นก้อน ผู้ว่าบางทีอาจดำเนินการสั่งปิดเขตชุมชน หรือสถานที่ดังที่กล่าวมาข้างต้นไว้ชั่วครั้งชั่วคราว

7. ให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติงานแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย องค์กรดูแลส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยว ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดเลือกกรองการเดินทาง อย่างต่ำ 30 วัน ในเส้นทางการติดต่อสื่อสารเข้าออกชายแดนภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทวดา-ละแวกใกล้เคียง

8. ให้ราษฎรงดกิจกรรมด้านสังคมที่มีการจับกลุ่ม ในลักษณะการพูดคุย งานจัดเลี้ยงครื้นเครงในเขตพื้นที่ขวบคุมสูงสุดรวมทั้งเคร่งครัด เป็นระยะเวลา 30 วัน เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามขนมธรรมเนียม
คำบัญชานี้มีผลต้ังแต่วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป

naja1

naja2

naja3

naja4

naja5

naja6