26/03/2023
Breaking News

ราชวิทยาลัยอายุรเวชฯ แถลง 5 จุดยืน เร่งรัฐบาลนำเข้าวัคซีนลู่ทาง

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย แถลง 5 จุดยืน เรียกร้องรัฐบาลนำเข้าวัคซีนหนทาง ปรับกฎที่ทำให้เกิดความล่าช้า สร้างความแน่ชัด-โปร่งใส ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองหรือผลตอบแทน

วันที่ 29 เดือนมิถุนายน 2564 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ออกประกาศ ที่ รอ.ทั่วๆไป 78/2564 เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 2) แถลงจุดยืนเรื่องวัคซีนโควิด ฉบับที่ 2 ดังต่อไปนี้

จากที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยได้แถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (วัคซีนโควิด-19) ฉบับที่ 1 ไปแล้วช่วงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือให้ทุกคนรับวัคซีนโควิด-19 อย่างรวดเร็วที่สุดนั้น จากสถานการณ์การระบาดที่มีปริมาณคนป่วยมากขึ้น การเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์เข้ามาในประเทศ

รวมถึงข้อมูลเรื่องสมรรถนะรวมทั้งประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19 จำพวกต่างๆที่มากขึ้น กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จึงลงความเห็นแถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ฉบับที่ 2 ดังต่อไปนี้

1.รัฐบาลควรใช้ความอุตสาหะอย่างยิ่งสุดสำหรับในการหาวัคซีนโควิด-19 ให้มีใช้อย่างเพียงพอทั้งยังปริมาณรวมทั้งประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดภูมิต้านทานกลุ่มอย่างรวดเร็ว รวมทั้งควรให้ความสำคัญกับการเสี่ยงของการเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งมีอัตราการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว รวมทั้งทำให้สมรรถนะรวมทั้งประสิทธิผลของวัคซีนลดน้อยลง
โดยเร่งหาวัคซีนโควิด-19 ที่มีคุณภาพรวมทั้งประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์มาใช้ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งยังผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน รวมทั้งเพื่อฉีดกระตุ้นภูมิต้านทานให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนสุดแต่อาจยังไม่ครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ โดยเน้นกรุ๊ปที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเป็นขั้นตอนแรก

2.รัฐบาลควรใช้ความอุตสาหะอย่างยิ่งสุดรวมทั้งเร็วที่สุด สำหรับในการนำเข้าวัคซีนหนทางทุกประเภทที่ได้รับการยินยอมโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยปรับระเบียบรวมทั้งระบบราชการที่ทำให้เกิดความล่าช้า รวมถึงช่วยเหลือการศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยวัคซีนรวมทั้งผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อให้ประชากรได้รับช่องทางรวมทั้งหนทางสำหรับในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 มากขึ้น

3.รัฐบาลควรบริหารจัดแจงกระจัดกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้ดีขึ้นอย่างมีระบบ มีความแน่ชัดรวมทั้งโปร่งใส ให้ความสำคัญกับวิธีการด้านการแพทย์รวมทั้งสาธารณสุข โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองหรือผลตอบแทนอะไรก็แล้วแต่รวมถึงต้องติดต่อทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุไม่พึงปรารถนาที่เกิดขึ้นหลังการได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างเปิดเผยรวมทั้งรวดเร็ว

4.ประชากรควรเข้ารับวัคซีนอย่างรวดเร็วที่สุด ในขณะที่รัฐบาลหามาให้รวมทั้งวัคซีนหนทาง โดยยังต้องให้ความสำคัญของมาตรการการคุ้มครองโรคได้แก่ งดเว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัดแม้ว่าได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว เนื่องจากวัคซีนทุกประเภทป้องกันการเกิดโควิด-19 ได้ระดับหนึ่งแค่นั้น แต่ว่าป้องกันอาการเจ็บป่วยไข้ร้ายแรงรวมทั้งเสียชีวิตได้ดี

5.สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ทุกคนควรเข้ารับวัคซีนเมื่อได้โอกาสได้รับการฉีดเร็วที่สุด เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดการกักตัว ลดการนำเชื้อไปสู่คนป่วยรวมทั้งผู้ที่มาร่วมงาน ลดการระบาดด้านในสถานพยาบาล รวมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแพทย์สาขาอื่นๆพนักงานด้านการแพทย์ รวมทั้งประชากรสำหรับในการเห็นด้วยวัคซีนโควิด-19
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

แพทย์อนุตตร จิตติเตียนนันทน์

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

vaccine1