31/03/2023
Breaking News

เปิดประวัติความเป็นมา ‘ตรีนุช เทียนทองคำ’ รัฐมนตรีว่าการสตรีคนแรกของศธ.

เปิดความเป็นมา “ตรีนุช เทียนทอง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นแท่นรัฐมนตรีว่าการสตรีคนแรก ของกระทรวงศึกษาธิการ

หลังจากการที่เว็บ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งนางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุวันที่ 23 มี.ค.64 นั้น นับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหญิงคนแรก รวมทั้งทำให้กระทรวงศึกษาธิการ มีรัฐมนตรีหญิง ทั้ง 3 คน

“นางสาวตรีนุช เทียนทอง” นับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเป็นหน้าประวัติศาสตร์ครั้งแรกอีกเหมือนกัน ที่กระทรวงศึกษาธิการ มีรัฐมนตรีหญิง ทั้ง 3 คน

ความเป็นมา “นางสาวตรีนุช เทียนทอง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

• วันเดือนปีที่เกิด 12 กันยายน 2515
• การศึกษา
2539 – 2540 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
2536 – 2538 ปริญญาตรี สาขาการคลัง WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
2533 – 2535 ปริญญาตรี Assumption University

ประวัติการทำงาน

2542 – 2544 เจ้าหน้าที่ให้สินเชื่อ แบงค์กรุงเทวดา จำกัด (มหาชน)
2541 – 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป S.P.T. Civil Group Ltd.
• รองพิธีกร กระทรวงวัฒนธรรม
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สิริมือ มณิรินทร์)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชูชีพ หาญสวัสดิ์)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมรวมทั้งความยั่งยืนมั่นคงของผู้คน (นายสรอคอยรรถยนต์ กลิ่นประทุม)
• เหรัญญิก คณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติในสหภาพรัฐสภาเอเซียรวมทั้งแปซิฟิก (APPU)
• ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการท่องเที่ยว
• พิธีกรกรรมการการท่องเที่ยว
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นางลดาวัลลิ์ สกุลศรีสกุล)
• ส.ส.จังหวัดสระแก้ว 5 ยุค
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลำดับที่ 55 ของไทย

เครื่องราชย์เหรียญตรา

• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2551
• มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2548
ยิ่งไปกว่านี้ “นางสาวตรีนุช เทียนทอง” ได้ยื่นแสดงบัญชีรายการเงิน รวมทั้งหนี้ต่อป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสระแก้ว รวมถึง นพ.เจษฎา โชดดำรงสุข สมัยก่อนปลัดกระทรวงสาธารณสุข คู่ชีวิต รวมทั้งลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1 คน แจ้งว่า มีเงิน 494,981,474 บาท รวมหนี้สิน 2,536, 193 บาท โดยเป็นเงินของผู้อื่น 416,016,596 บาท เป็นของนายเจษฎา คู่ชีวิต 70,449, 104 บาท ส่วนลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 8,474,773 บาท
โดยเงินจำนวนมาก นางสาวตรีนุช แบ่งเป็นเงินฝาก 36, 163,608 บาท เงินทุน 38,587,406 บาท ที่ดิน จำนวนมากอยู่ในจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนนทบุรี มูลค่ารวม 298,447,200 โรงเรือนรวมทั้งสิ่งก่อสร้าง มูลค่ารวม 31,160,000 บาท สิทธิรวมทั้งสัมปทาน มูลค่า 11,699,382 บาท เงินอื่นไม่มี